يخ هاي در حال آب شدن
يخ فرم جامد آب است . نقطه انتقال ميان آب جامد و مايع در فشار يک اتمسفر صفر درجه سانتيگراد همچنين با صفر درجه سلسيوس تعريف مي‌شود.با افزايش فشار اين دماي انجماد کاهش مي‌يابد. در يخ مولکول‌هاي آب با پيوندهاي هيدروژني به همديگر پيوسته اند.
نظرات کاربران
UserName