جنگل هاي زمستاني
در هر دانه برف ، تعداد زيادي بلور يا کريستال يخ وجود دارد و انعکاس نور از تمام رويه‌هاي اين بلورها ، باعث مي‌گردد که ، دانه برف سفيد رنگ ديده شود. برف هنگامي که بخار آب در جو منجمد مي‌شود، تشکيل و سپس باريدن مي‌گيرد. بلورهاي ريز برف روشن و شفاف‌اند. زيرا در هوا جريانهاي گوناگون به حرکت در مي‌آيند. هنگامي که اين شرايط پديد مي‌آيد، بلورهاي برف در اطراف هسته‌اي جمع مي‌شوند. هنگامي که اين گروه متشکل از بلورهاي برف ، به اندازه کافي بزرگ شدند، شناور گرديده و به سمت پايين حرکت مي‌کنند. برخي از اين بلورها مسطح ، برخي ديگر سوزني و يا گرد هستند. اما ، صرفنظر از شکل آنها ، بلورهاي برف همواره شش پهلو ، يا زاويه دارند. جالب آنکه شاخه‌هاي هر دانه برف به تنهايي شبيه هم هستند، اما در هر حالت ، طرز قرار گرفتن شاخه‌ها متفاوت است.
نظرات کاربران
UserName