شفق قطبي
شفق‌هاي قطبي نورهاي زيبايي هستند که به طور طبيعي در آسمان ديده مي‌شوند. که معمولاً در شب و در عرض‌هاي جغرافيايي قطبي به چشم مي‌خورند. آنها در [يونوسفر] تشکيل مي‌شوند و سپيده دم قطبي قابل مشاهده هستند. در عرض جغرافيايي قطب شمال به آنها شفق‌هاي شمالي نيز گفته مي‌شود که اين نام بر گرفته از نام ايزدگونه رومي سپيده‌دم و نام يوناني باد شمالي است که در سال ???? توسط پير گاسندي روي اين پديده طبيعي گذاشته شد. به شفق‌هاي قطبي، نور قطب شمال هم گفته مي‌شود زيرا آنها فقط در نيم کره? شمالي رويت مي‌شوند و هر چقدر به قطب شمال نزديک مي‌شويد با توجه به مجاورت با قطب مغناطيسي شمالي زمين احتمال بيشتري مي‌رود که بتوانيد آنها را ببينيد به طور مثال در شهرهاي شمالي کانادا که بسيار نزديک به قطب هستند امکان رويت آنها بسيار زياد است.
نظرات کاربران
UserName