کلبه ي برفي
دانه‌هاي برف هنگامي تشکيل مي‌شود که قطره‌هاي کوچک برف داخل ابر منجمد ميشوند . اين قطرات مي‌توانند تا دمايي در حدود ??? درجه سانتيگراد ( صفر درجه فارنهايت ) به حالت مايع باقي بمانند . به اين دليل اين امکان وجود دارد که اين قطرات به اندازه‌اي کوچک هستند که امکان تشکيل ساختاري همچون ساختار يخ را ندارند . براي تشکيل دانه برف چندين مولکول در کنار هم در اطراف يک هسته قرار ميگيرند .
همچنين در بارشهاي مصنوعي که در بارورسازي ابرها بدست انسان صورت مي‌گيرد يديد نقره و يخ خشک هم در هسته دانه‌هاي برف قرار ميگيرند .
هنگامي که اين قطرات يخ زده‌اند ، در فرايند فوق سرمايش شروع به رشد ميکنند . از آنجا که قطرات آب بسيار متنوع هستند ، کريستالهاي يخ نيز انواع مختلفي دارند . اين کريستالها قادرند به اندازه‌اي در حد ميلي‌متر برسند . اين کريستالها در زماني که به اندازه کافي بزرگ شدن ، بارش برف شروع مي‌شود . در کتاب رکوردهاي جهاني گينس بزرگترين دانه برف ، مربوط به ژانويه سال ????در منطقه فورت کيوج ايالت مونتانا ثبت شده که اين دانه برف ?? سانتيمتر بوده‌است . با اينکه برف بي‌رنگ است اما به خاطر بازتاب دادن تمام
نظرات کاربران
UserName