دلفين ها در حال پرش
"خانواده دلفين با 17 جنس و35 گونه بزرگترين خانواده زير راسته نهنگهاي دندان دار محسوب مي شود.بدن آنها مانند ماهي دوکي شکل و آئرو ديناميک است.اين شکل ميزان اصطکاک بدن جاندار و آب را کاهش و سرعت حرکت را افزايش مي دهد. يک دلفين قادر است حدود 5/5 متر از سطح آب بيرون بپرد که اين عمل نياز به سرعتي در حدود 38 کيلومتر بر ساعت دارد.
سر دلفين ها بزرگ و ناحيه گردني کمي باريک است . دستها تبديل به باله شنا شده و پاها از بين رفته اند.در انتهاي بدن،دم پهن افقي و دو قسمتي وجود دارد
"
نظرات کاربران
UserName