دلفين هاي خالدار
"اين دلفينها نسبتا كوچك هستند.پوزه آنها سياهرنگ است. رنگ پشتشان متمايل به سياه است و پهلوهايشان مايل به خاكستري است و شكمشان سفيد رنگ است
چشمهايشان معمولا توسط يك حلقه سياهرنگي احاطه شده است.باله پشتيشان مثلثي شكل و سياهرنگ است. همچنين باله هاي شنا و باله دمي انها نيز سياهرنگ است.روي پلوها و شكمشان نقاط كوچك مايل به سياه وجود دارد.و قسمت بالي و باله پشتي انها نقاطي به رنگ مايل به خاكستري وجود دارد.بدن انها تقريبا خال خالي است
دندانهاي آنها كوچك و حدود 5/2 تا 3 ميليمتر قطر دارند.آنها در هر آرواره بين 38 تا 42 دندان دارند.طول دندانهاي آنها بين 5/1 تا 2 ميليمتر است
اين دلفينها را مي‌توان در گروههاي 5 تا 30 تايي و گاهي در گروههاي بزرگتر 1000 تايي و بيشتر نيز ديده مي شوند.اين دلفينها را هيچگاه نمي توان به صورت گروههاي جدا از هم از نظر سن و جنس ديد
آنها در نزديكي سطح آب غذاي خود را بدست مي آورند. آنها را ماهي‌هاي پرنده ،اسكوئيدها و ميگو تغذيه مي كنند
"
نظرات کاربران
UserName