نماي اتومبيل استون مارتين سريع- Cocept-2007
اوصافي از قبيل «زيبا» ، « چشمگير»، « باوقار» و« کارايي بالا» صفاتي هستند که در توصيف اتومبيل استون مارتين Rapide Concept به کار مي روند .
نظرات کاربران
UserName