گل رز قرمز با قطرات ريز شبنم
بين جنسها و اقسام مختلف گل سرخ آنها كه براي قلمه زدن مناسبند بشرح زيرمي باشند: 1- گل سرخ هاي بنگال 2- گل سرخ هاي جزيره بوربون 3- گل سرخ هاي منگوله و دو رگه هاي آن 4- گل سرخ هاي چاي و چند جور از دو رگه هاي آن 5-انواع گل سرخهاي پوليانت 6- گل سرخ هاي پُر گل ويشور بوته اي كه از قلمه گل سرخ حاصل ميشود چون همه قسمتهايش از يك قسم يا جور است يك خاصيت دارد و آن اينست كه مانند پيوندهاي روي نسترن باغبان مجبورنيست دائمآ مواظب گرفتن و حذف پاجوشهائي كه از ريشه ميرويد باشد تا بوته ها راضعيف و خراب نسازد.
نظرات کاربران
UserName