گل رز قرمز
نتايج اولين مطالعه‌ جامع درباره‌ گل رز حاکي از وجود ?? گونه از آن در ايران است.نشريه زيست شناسي گياهي‌ که در انگلستان به چاپ مي‌رسد در شماره‌ ? مارس خود گزارشي از يک تحقيق مشترک ‌ميان گياهشناسان ايراني و هلندي را به چاپ رسانده که نشان مي‌دهد در مجموع در ?? استان ايران ?? گونه گل رز وجود دارد.از ميوه برخي رزاسه‌ها در تهيه شربتها و نوشابه‌ها و کمپوتها استفاده مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName