باغ وحشي که در آن مي توان به حيوانات نزديک شد
باغ وحشي در آرژانتين که در آن اشخاص مي توانند به حيوانات نزديک شوند و با آنها عکس بگيرند. البته قبل از اين کار مي بايستي نامه اي را امضا نمايند تا درصورتي که هر حادثه اي براي آنها اتفاق افتاد مسووليت آن با باغ وحش نباشد. اين باغ وحش در فاصله 50 مايلي بوينس آيرس ، پايتخت آرژانتين واقع شده است.بازديد کنندگان مي توانند حتي با بچه هاي حيوانات نيز بازي کنند اما هيچگونه تمهيدات خاصي جهت ايمني در نظر گرفته نشده است
نظرات کاربران
UserName