نماي اتومبيل استون مارتين Vanquish-S-V12-2039
شايان توجه است که با ايجاد تغييرات ظريف و تکميل کننده درسيستم موتور و بدنه و تجهيزات به کار برده شده در اتومبيل استون مارتين Vanquish S V12، عملکرد و سرعت و قدرت مدل مذکور تا حد زيادي افزايش و ارتقاء يافته است .
نظرات کاربران
UserName