دوچرخه سواري در حال بالا رفتن از کوه
حالت ايده ال دوچرخه سواري در سربالايي هاي تند ، اين چنين مي باشد: با خم شدن به طرف فرمان ، وزن بالا تنه را به جلو متمايل کنيد . بهترين وسيله براي اين امر شاخ گاوي فرمان است که از آن مي توانيد به نحو احسن بهره ببريد . برخلاف دوچرخه سواري بر روي سطوح هموار و جادهاي آسفالت ، هيچگاه در سربالايي هاي خاکي از روي زين بلند نشويد چرا که اين عمل وزن را از روي چرخ عقب برداشته و باعث خلاص چرخيدن چرخ عقب مي شود . پيست شما کوهستان و جاده هاي خاکي بوده و دوچرخه سواري در چنين شرايطي ، نياز به تکنيکهاي خاص خود را دارد که حتما بايد آنها را رعايت کنيد .
نظرات کاربران
UserName