مردي در حال دوچرخه سواري در دامنه سبز کوه
تيمي متشکل از پژوهشگران بين المللي کشف کردند که چرا مغز هرگز تواناييهاي حرکتي چون مهارت دوچرخه سواري را فراموش نمي کند. به گزارش خبرگزاري مهر، براي تمام افراد روي زمين کافي است که يک بار براي هميشه دوچرخه سواري را ياد يگيرند. مهم نيست که در چه سني چرخهاي کمکي دوچرخه را باز مي کنند و از چه سني براي هميشه دوچرخه را در گاراژ خانه نگه مي دارند. به طوري که در هر زمان حتي پس از گذشت دهها سال مغز همچنان قادر خواهد بود هدايت دوچرخه را به ياد آورد و تعادل فرد را در پدال زدن و نشستن روي زين حفظ کند. اکنون گروهي از نورولوژيستهاي دانشگاههاي آبردين، رتردام، لندن، تورين و نيويورک با مطالعه بر روي اتصالات ميان سلولهاي عصبي در مخچه راز اين توانايي مغزي را کشف کردند. در مخچه بخشي به نام لايه مولکولي بين نوروني وجود دارد که اطلاعات مربوط به کنترل حرکات را ذخيره مي کند. براساس گزارش نيچر نوروساينس، اين راز در يک سلول عصبي نهفته است که مکانيزمهاي خاطرات حرکتي را تنظيم مي کند. اين نورولوژيستها در اين خصوص اظهار داشتند: "ما متوجه شديم که سلولي وجود دارد که سيگنالهايي را که از مخچه مي آيند به رمز ويژه اي ترج
نظرات کاربران
UserName