دوچرخه سواري در حال پرش روي دره ها
مردم از زمان پيدايش دوچرخه به دوچرخه سواري خارج از جاده مي پرداخته اند ولي با ورود لاستيک هاي پهن با عرض 2.125 اينچ که به تاير هاي بالوني معروف بودند افکار مردم در مورد دوچرخه سواري خارج از جاده به تحرک در امد . در بررسي تاريخ دوچرخه سواري کوهستان مي بينيم که مردم از سال هاي خيلي دور به دوچرخه سواري خارج از جاده مي پرداخته اند.از زماني که تاير هاي بالوني در آمريکا عرضه شدند در اوايل دهه 1930 افرادي بودند که با اين تاير هاي پهن دوچرخه سواري خارج از جاده مي کرده اند . ولي آن گروه ها و افراد مي آمدند و مي رفتند آنها حتي با صنايع دوچرخه سازي در ارتباط نبودند يا در شرايت زماني و مکاني نبودند که حتي اندکي اميد ان برود که بقيه را تشويق به اين طرز استفاده از دوچرخه کنند و آن گروه ها منزوي باقي مي ماندند. اين مسئله تا دهه 1970 به طول انجاميد زماني که در منطقه Marin در California آمريکا گروهي از دوچرخه سواران اين سرسختي را داشتند که سرگرميشان را چنان توسعه دهند تا به محبوبيِِّت جهاني برسد.
نظرات کاربران
UserName