دوچرخه
مهمترين قسمت يک دوچرخه تنه آن مي باشد که بايد محکم بوده و در طراحي فني آن به صورتي باشد که انرژي دوچرخه سوار را هدر ندهد . بنابرين توصيه مي شود از مدلهاي سازندگان معتبر داخلي يا شرکتهاي وارد کننده معتبر با خدمات پس از فروش خريد کنيد . دوچرخه هاي متفرقه که اکثر آنها چيني مي باشند ظاهري فريبنده دارد ولي در عمل قابل قياس با ديگر دوچرخه ها نيستند . تنه ها مي توانند از جنس کرومولي (آهني) باشد يا آلومينيومي يا کربن که تنه آلومينيومي رايج تر است . تقويت نقاط حساس جوش شده نيز مهم مي باشد .
نظرات کاربران
UserName