تصوير سياه و سفيد چند دوچرخه سوار کنار کوهها
زمين خوردن در دوچرخه سواري کوهستان امري اجتناب ناپذير است ؛ بنابراين بايد هميشه از آمادگي کامل ذهني و جسمي برخوردار باشيد . چه از لحاظ وسايل ايمني يا شخصي از قبيل :کاسکت و د دستکش و . . . و چه از بابت آمادگي روحي و جسمي از دست دادن کنترل دوچرخه و اصابت به زمين به چندين عامل مختلف بستگي دارد . مانند ناگهان ترمز گرفتن و تصادف با مانع . . . چيزي که در تمام اين حوادث مشترک بوده اين است که در اکثر موارد به هنگام زمين خوردن ، دوچرخه سوار در اثر سرعت به جلو پرتاب مي شود و در اغلب اوقات فرد مورد نظر دچار آسيبهاي مي شود که کمترين آنها خراشهاي بسيار عميق جلدي است . شما در اين هنگام مي توانيد با خونسردي و داشتن اعتماد به نفس و رعايت موارد ذيل ، مقدار آسيب وارده به خود را به کمترين مقدار مممکن برسانيد.
نظرات کاربران
UserName