دوچرخه سواري روي کوهها و دره ها
دو حالت کلي براي گرفتن فرم مناسب در سراشيبي هاي تند يعني سراشيبي هاي سنگلاخ و ناهموار و سراشيبي هاي هموار و با شيب تند وجود دارد . در سراشيبي هاي ناهموار و سنگلاخ هيچگاه بر روي زين ننشينيد اولا اين امر باعث وارد آمدن شک به باسن شما شده و عوارض جسمي در بر خواهد داشت پس بهترين حالت اين است که ميله زين را از حد معمول کمي پائين تر بياوريد تا فاصله اي ميان زين و باسن ايجاد شود تا شکهاي وارده در اين فاصله خنثي شود سپس روي پدالها بايستيد . باسن را از زين عقبتر قرار دهيد ، زانوها را کمي خم کنيد و با کشاله ران ، زين را در بر بگيريد .
نظرات کاربران
UserName