دو مرد در حال دوچرخه سواري در دامنه کوهي سرسبز
استفاده از اين وسيله نقليه و انجام ورزش دوچرخه‌سواري نياز به رشد و توسعه فرهنگ دوچرخه‌سواري در بين افراد جامعه دارد كه وظيفه اين رشد و تربيت آنها به عهده يك ارگان يا سازمان خاص نيست بلكه بايد تمامي عوامل فكري و اجرايي همت كنند و در انجام اين رسالت مهم ايفاي وظيفه نمايند. در دنيا بيش از 20 ميليون نفر از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه روزانه استفاده مي‌كنند، دوچرخه‌سواري نه تنها باعث حفظ پاكي طبيعت مي‌شود بلكه به عنوان يك ورزش بسيار مناسب جهت حفظ سيستم قلبي - عروقي تاكيد مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName