مردي در حال دوچرخه سواري کنار کوه
برخي از کورسي سواران دوچرخه سواري خارج از جاده را به حالت Cyclo Cross که نوعي دوچرخه سواري خارج از جاده با استفاده از دوچرخه هاي کورسي با لاستيک هاي نازک ولي عاج دار بودتوسعه دادند. آنها در يکي از کوه هاي محلي به نام Tamal Paise تمرين مي کردند. اين کوه براي چندين دهه پذيراي گروههاي منزوي دوچرخه سوار کوهستان بوده که از تاير هاي بالوني استفاده مي کردند. يکي از اين گروه ها که در Lark Spoor بودند Canion Gang نام داشتند به معني دار و دسته دره.
نظرات کاربران
UserName