دوچرخه اي وسط جاده
دوچرخه يک وسيله نقليه پدالي است که با نيروي انسان حرکت مي‌کند. دوچرخه داراي دو چرخ متصل به يک شاسي است که يک چرخ در جلو و يک چرخ در عقب قرار دارد. بنا بر ضابطه اتحاديه جهاني دوچرخه‌سواري زين دوچرخه بايد در سطحي بالاتر از پدال‌ها قرار گرفته باشد. دوچرخه داراي پنج جزء و يا در واقع پنج سامانه? فرعي به شرح ذيل است : 1- سيستم انتقال قدرت 2- سيستم برق رساني 3- سيستم هدايت و ترمز 4- بدنه يا اسکلت دوچرخه 5- سيستم هشدار دهنده
نظرات کاربران
UserName