شاهين سفيد
شاهين روزگاري در سراسر دنيا مي‌زيست. اما امروزه به شدت کمياب شده ودر بعضي جاها ديده مي‌شود. احتمالاً معدودي از پرندگان مي‌توانند تندتر از شاهين‌ها پرواز نمايند. گاه سرعتش هنگام شکار به ??? کيلومتر در ساعت مي‌رسد. طول آن به ?? سانتيمتر مي‌رسد. بالهاي گسترده اش به ??? سانتيمتر مي‌رسد. شاهين‌ها به پرندگان به اندازه خود وگاه بزرگ‌تر از خود نيز حمله مي‌کنند، بسياري از پرندگان را مي‌کشند. در فرهنگ معين آمده است که برخي خلبانان از حمله شاهين به هواپيما گزارش کرده اند و اين نشان دهنده جسارت شگفت اين پرنده است.
نظرات کاربران
UserName