شاهيني روي شاخه
شاهين در پارسي يعني «شاهانه»، مانند آهنين که ريشه اش از آهن مي‌آيد. شکار کردن با شاهين با آنکه تاريخ اش به دوره پادشاهي آشور مي‌رسد، بدون شک در دوره ساساني ورزش شاهان بوده زيرا در دوره اسلامي گسترش يافت. شکار با شاهين پس از آن به اروپا گسترش پيدا کرد. نام شاهين مي‌تواند از شکار کردن شاه با پرنده شکاري ريشه گرفته باشد.
نظرات کاربران
UserName