نقاشي دو شاهين روي شاخه درخت
شاهين عموماً آشيانه خود را در کوهستانهاي بلند و دور افتاده و در غارهاي مشرف به پرتگاه‌ها و صخره‌ها بلند مي‌سازد ولابلاي صخره‌هاي کوهستاني تخم گذاري مي‌کند. گونه‌هاي مختلف اين پرنده در کوه‌هاي ايران فراوان است. شاهين را صيادان جهت شکار تربيت مي‌کنند. زيستگاه اين پرنده در کوهستانهاي بلند و دور افتاده، و آشيانه خود را در غارها مشرف به پرتگاه‌ها و صخره‌ها بلند مي‌سازد.
نظرات کاربران
UserName