صورت يک عقاب از نماي نزديک
رنگ و بال و طول و شکل عقابها از منطقه تا منطقه? ديگر اختلاف دارد به طوري‌که در عقابهاي آسيائي و اوروپائي وآمريکائي تفاوت آن نمايان است. عقابها پاهايي نيرومند و به رنگ زرد و روشن دارند. عقابها براي درهم شکستن شکار خود از منقار و چنگال پاهاي خود استفاده مي‌کنند. پاهاي عقاب طلائي پوشيده از پر (ريش) است، اما قسمت پائين پاها بدون پر مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName