نيمرخ يک شاهين از نماي نزديک
شاهين با وسعت بالهايشان که 5/1 متر (5پا) مي باشد، بزرگترين عضو خانواده شاهين ه است او عمدتا" روي زمينهاي سنگلاخي شکار مي کند و هميشه بوسيله پرواز در سطح پايين زمين، مثل هواپيماي کوتاه پرواز، به طعمه اش حمله مي کند. در قطب شمال منابع غذايي خيلي محدود است. در سالهاي بي غذايي، اين پرنده با توليد مثل نکردن انرژي خود را ذخيره مي کند.
نظرات کاربران
UserName