عنکبوتي روي تار خويش
عنکبوتها بزرگترين گروه بند پايان را تشکيل مي دهند همه آنها گوشتخوار هستند. بعضي گونه هاي عنکبوت براي به دام انداختن طعمه تار مي بافندولي انواع ديگر در سوراخهاي خود به کمين شکار مي نشينند. عنکبوتها دهان بسيار کوچکي دارند و داراي دندانهاي نيش تيز و سمي هستند. آنها مايع هضم کننده اي در درون بدن طعمه خود وارد مي کنند و بعد مايعات مغذي درون بدن طعمه را مي مکند و پوسته خالي آن را رها مي کنند.
نظرات کاربران
UserName