عنکبوتي روي گلي بنفش
عنکبوتها مثل ديگر بند پايان اين جانوران بي مهره داراي اسکلت خارجي سخت و پاهاي مفصلي مي باشند.عنکبوت شامل عنکبوتها، عقربها،کنه ها و هيره ها مي باشند بيشتر آنها روي زمين زندگي مي کنند. معمولا" بدن آنهااز دو قسمت تشکيل شده در جلو سر و سينه که بوسيله يک مفصل به همديگر متصل شده اند. و درقسمت عقب شکم. بيشتر بند پايان داراي چهار جفت پاهاي آرواره اي هستند. يک عقرب طعمه خود را توسط چنگکهايش به دام مي اندازد و بعد بوسيله نيش خود او را مسموم مي کند.
نظرات کاربران
UserName