نماي اتومبيل استون مارتين DB7-Vantage-2007
اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage اولين استون مارتيني که در آن از موتور V12 استفاده شده است .
نظرات کاربران
UserName