نماي اتومبيل استون مارتين DB7-Vantage-2006
شايان ذکر است که اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage مدلي ترکيبي ازاستون مارتين مدل DB4 کلاسيک، استون مارتين مدل DB5 واستون مارتين مدل DB6 است .
نظرات کاربران
UserName