نماي اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage-Volante-2005
موفقيت هاي اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage Volante، در سطح بين اللمللي آن را تبديل به موفق ترين مدل توليد شده از سري اتومبيل هاي استون مارتين در طول دوران فعاليتش کرده است .
نظرات کاربران
UserName