نماي اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage-Volante-2003
اتومبيل استون مارتين DB7 Vantage Volante اولين استون مارتيني که در آن از موتور V12 استفاده شده است .
نظرات کاربران
UserName