نماي اتومبيل استون مارتين Volante- Virage-1990-
طراحي منحصر به فرد و جذاب اتومبيل استون مارتين Virage Volante توسط جان هفرمان و کن گريلي صورت گرفته است .
نظرات کاربران
UserName