گزارشي تصويري اردوگاه تفريحي نظامي، اريزوناي امريکا
تصاوير فوق اردوگاه تفريحي نظامي واقع در اريزوناي امريکا را نشان مي دهد که افراد در اين مکان مي توانند تجربه شليک با انواع تفنگ ها را بدست آورده و از اين تجربه لذت ببرند.
نظرات کاربران
UserName