نماي اتومبيل استون مارتين Bulldog-1980-Concept-
اتومبيل استون مارتين Bulldog Concept توسط ويليام تاونز طراحي و ساخته شده است و پروژه مربوط به توليد اين مدلDP K9 ناميده مي شود.
نظرات کاربران
UserName