نماي سيستم فرمان و داشبرد اتومبيل استون مارتين Bulldog-1980-Concept-
از مشخصات منحصر به فرد اتومبيل استون مارتين Bulldog Concept مي توان به وجود سيستم فرمان در سمت چپ اتومبيل اشاره کرد؛ حال آنکه با توجه به اينکه اين مدل در انگلستان ساخته شده است طبيعتا بايد سيستم فرمان در سمت راست باشد نه چپ !!!
نظرات کاربران
UserName