نماي اتومبيل استون مارتين-dbr4-1959
اتومبيل استون مارتين DBR4 درطي اکتبر 1958 تا ژوئن 1963 توليد شده است . افراد کليدي شرکت کننده در تيم کاري مذکور عبارتند از؛ مدير کل «جان وير» ، طراح شاسي «هارولد بيچ»، طراح موتور« تادک مارک» .
نظرات کاربران
UserName