نماي اتومبيل استون مارتين SWB-1966 DB6-Volante-
اتومبيل استون مارتين DB6، اولين استون مارتيني است که به نام « Volante » ملقب شده است که در زبان ايتاليايي به معناي «پرواز» است .
نظرات کاربران
UserName