نماي اتومبيل استون مارتين DB4-1959
شايان توجه است که اتومبيل استون مارتين DB4 اولين بار در نمايشگاه موتور اتومبيل لندن در سال 1958 رونمايي شد .
نظرات کاربران
UserName