هواپيماها در قديم چگونه رديابي مي شدن
در تصاوير فوق ابزار هايي که در گذشته براي رديابي هواپيماها استفاده شده است، را مشاهده مي کنيد.
نظرات کاربران
UserName