گل شقايق افتاده روي سنگها
زمان باز شدن گل شقايق معمولاً در اواسط بهار است و گلهاي آن بي بو است و با آن كه مواد قندي نوش در قاعده گلبرگهاي آن به وجود نمي آيد، با اين وجود زنبور عسل براي به دست آوردن دانه گرده فراوان به سمت گل شقايق هجوم مي آورد. برگهاي شقايق پوشيده از كرك و داراي پهنكي منقسم است. گلهايي به رنگ قرمز و زيبا و منفرد در قسمت انتهايي ساقه دارد. كاسه گل آن پس از باز شدن گلبرگها، مي ريزد، به طوري كه گلهاي شكفته شقايق، عاري از كاسبرگ است.
نظرات کاربران
UserName