گل شقايق همراه با غنچه
شقايق گياهي علفي، زيبا و به ارتفاع ?? تا ?? سانتي متر است و در مزارع، اماكن سايه دار، دشتها و دامنه هاي كم ارتفاع كوهستاني وجود دارد. برگهاي شقايق پوشيده از كرك و داراي پهنكي منقسم است. گلهايي به رنگ قرمز و زيبا و منفرد در قسمت انتهايي ساقه دارد. كاسه گل آن پس از باز شدن گلبرگها، مي ريزد، به طوري كه گلهاي شكفته شقايق، عاري از كاسبرگ است. گل شقايق حاوي آلكالوئيدي به نام رآدين به فرمول C21H21NO6 و اسيد رآديك و اسيد پاياوريك و دو ماده رنگي و موسيلاژ و غيره است.
نظرات کاربران
UserName