گل شقايق همراه با غنچه ها
کشت شقايقها بوسيله بذر مي باشد ، بذرهاي شقايق را در بهار در زميني سبك و قابل نفوذ مي كارند ، پس از رويش گياه آنها را در فصل پاييز در محل اصلي مي كارند . موقع زمستان بايستي نباتات فوق را بوسيله برگهاي خشك از سرما محافظت نمود . گياهان فوق در بهار سال آينده گل مي دهند . تمام رنگها بجز رنگ زرد در شقايقها وجود دارد . ساقه هاي آنها خيلي لطيف و آسيب پذير مي باشند.طبيعت حساس و لطيف گل هاي شقايق حاکي از اين مطلب است که عمري بيش از3 تا5 روز ندارند.
نظرات کاربران
UserName