گل شقايق کنار جوانه هاي گندم
شقايقها از نباتات دائمي و ريزوم دار يا غده اي هستند ، اين غده ها يك فرم معيني ندادند و غالبا پهن شده و سياه اند برگهاي شقليق خيلي بريده بريده هستند ؛ از وسط برگها شاخه گلدهنده بيرون مي آيد ، گلها كم پر يا پرپرند ؛ سطح داخلي گلبرگ غالبا روشنتر است . ساقه هاي آنها خيلي لطيف و آسيب پذير مي باشند.طبيعت حساس و لطيف گل هاي شقايق حاکي از اين مطلب است که عمري بيش از3 تا5 روز ندارند.
نظرات کاربران
UserName