گلهاي شقايق کنار جوانه هاي گندم
شقايق از خانواده ي RENONCULACEES مي باشد. شقـايـق گياهي است يکساله که داراي انواع دائمي نيز مي باشد و به علت محدود بودن گلريزان ،همراه با گلهاي تابستانه در حاشيه ها ، تپه گل و قطعات گلکاري کاشته مي شود. ساقه هاي آنها خيلي لطيف و آسيب پذير مي باشند.طبيعت حساس و لطيف گل هاي شقايق حاکي از اين مطلب است که عمري بيش از3 تا5 روز ندارند.
نظرات کاربران
UserName