دشت گل شقايق با رنگهاي مختلف
جوشانده كپسول شقايق آن در چايي در رفع بي خوابي توصيه مي شود و دانه آن اثر ملين ملايم و گلهاي آن اثر نرم كننده در التهاب و تورم دارد. همچنين گلها اثر آرام كننده داشته و معرق و خلط آور است. از ويژگي هاي بارز شقايق آن است كه به حالت خشك هم خاصيت درماني خود را حفظ مي كند و چون اين گياه اثر مخدر بسيار ضعيفي دارد، به ترياك بي زيان نيز موسوم گرديده است. به علاوه گل شقايق در مداواي برونشيت، آنژين ها، سرفه هاي مقاوم و سياه سرفه و آسم داروي مناسبي شناخته شده است.
نظرات کاربران
UserName