گلهاي لاله زرد با برگ کنار گلهاي صورتي
کاشت و نگهداري گل لاله به اين صورت مي باشد که : پيازها را در دماي ??تا??درجه انبار کرده ودر آبان ماه بکاريد.خاک لاله بايد زهکشي مناسبي داشته باشد تا پيازها نپوسند. گلدانها به مدت ?هفته در دماي ?درجه و?هفته در دماي?-?? درجه قرار داده مي شوند و سپس به گلخانه سرد(??درجه)منتقل مي گردند. به تدريج ريشه ها و برگها رشد کرده و بسته به گونه گياه جوانه گل نيز ظاهر مي شود.
نظرات کاربران
UserName