گلهاي لاله صورتي همراه با برگ
گياهان تيره لاله ، علفي ، يکساله يا پايا ، داراي پياز يا ريزوم و يا ريشه هاي به صورت افشان يا به اشکال ديگر هستند بعضي از آنها نيز ريشه هاي متورم دارند برگهاي آنها ساده غالباً کامل ، داراي وضع متناوب متقابل با فراهم و يا واقع در قاعده ساقه اند. پهنک برگ آنها معمولاً باريک و دراز و داراي رگيرگهاي موازي است. در عده اي از آنها مانند Aloe ها برگها ضخيم و گوشتدار مي باشند.
نظرات کاربران
UserName