گلهاي لاله صورتي همراه با برگ
براي گاشت پياز گل لاله در گلدان ابتداء قطعه تيله شکسته اي را در ته گلدان قرار داده سپس گلدان را از خاک پر مي کنند و آنگاه چهار پياز را در آن ميکارند. نوک پيازها بايد از خاک بيرون باشد. توليد کنندگان گل فقط يک پياز لاله را در يک گلدان نشائي مي کارند. معمولا در موقع گاشت دور پياز را ماسه ميريزند تا رطوبت زياد به آن صدمه نزند. محيط پياز لاله ??- ?? سانتيمتر و وزنش در حدود ?? – ?? گرم بايد باشد. يادآوري و تذکر اين نکته ضرورت دارد که پيازها بايد سالم و عاري از امراض باشند.
نظرات کاربران
UserName