گلهاي لاله صورتي همراه با برگ
بعضى معتقدند که اصل اين گل از لاله هاى صحرائى ست که در دشت هاى ايران، افغانستان و آسياى ميانه مى روئيده و  پادشاهان عثمانى آن را براى تزئين باغ هاى خودشان پسنديده و به ترکيه برده اند. بعدها اروپائيانى که در ترکيه زندگى مى کرده اند اين گل را ابتدا به وين و سپس به هلند برده اند. اما منشأ و منزل اصلى لاله هرکجا بوده و اين گل به هر طريقى به هلند مهاجرت کرده باشد امروز دنيا هلند را لاله زار مى داند.
نظرات کاربران
UserName