گلهاي لاله با رنگهاي مختلف صورتي و قرمز و زرد و نارنجي همراه با برگ
لاله (نام علمي : Tulipa ) نوعي گل است. معمولا گلهاي پيازداري را گويند که نام علمي آنها توليپا واز خانواده ليلياسه و آن از دسته سوسن ها و از تيره سوسني هاست و کاسه و جام آن تشکيل جامي قشنگ و کامل ميدهد. بر طبق رواياتي اين گل اصالتاً متعلق به ايران و آسياي ميانه بوده است. بيش از صد نوع لاله امروزه در جهان طبقه بندي شده است.
نظرات کاربران
UserName